"กรมพระศรีสวางควัฒนฯ"โปรดเกล้าฯให้หน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ.สว.จังหวัดแม่ฮ่องสอนออกให้บริการฉีดวัคซีนพระราชทาน

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดแม่ฮ่องสอน ออกให้บริการฉีดวัคซีนพระราชทานแก่พี่น้องประชาชนกลุ่มเปราะบาง 3 อำเภอ ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน

วันนี้ (20 ก.ย. 64) เวลา 10.00 น. ที่ โรงเรียนแม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา” อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ องค์ประธานกิตติมศักดิสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี (พอ.สว.) และองค์ประธานกรรมการมูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ในพระอุปถัมภ์ฯ ทรงห่วงใยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส ‘โควิด-19’ และทรงเล็งเห็นความสำคัญของการเร่งฉีดวัคซีน เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ประชาชนซึ่งเป็นองค์ประกอบที่สำคัญในการป้องกันและลดการแพร่ระบาดของโรค ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการช่วยเหลือราษฎรผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง และผู้ประสบความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดในทุกภูมิภาคให้สามารถเข้าถึงวัคชีนโดยเร็ว ผ่านการให้บริการจากหน่วยแพทย์เคลื่อนที่มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงโปรดให้มูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ในพระอุปถัมภ์ฯ จัดซื้อ “วัคซีนชิโนฟาร์ม” จากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมกับการจัดสรร “วัคซีนซิโนฟาร์ม” บริจาคจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พระหน่วยแพทย์ พอ.สว. จำนวน 63 จังหวัด

นายชนก มากพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดเผยว่า จังหวัดแม่ฮ่องสอนได้รับพระราชทาน “วัคซีนซิโนฟาร์ม” จำนวน 5,000 โดส เพื่อฉีดวัคซีนให้กับกลุ่มเปราะบาง จำนวน 2,500 คน ได้แก่ ราษฎรผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ผู้ประสบความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาด รวมถึงผู้หนีภัยจากการสู้รบซึ่งไม่สามารถเข้าถึงระบบการลงทะเบียนฉีดวัคซีนหลักได้ ทั้งนี้ จังหวัดแม่ฮ่องสอน เริ่มให้บริการฉีดวัคชีนพระราชทานซิโนฟาร์มกับราษฎรกลุ่มเป้าหมายในอำเภอแม่สะเรียง อำเภอแม่ลาน้อย และอำเภอสบเมย ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 20กันยายน 2564 เป็นต้นไป จนครบเป้าหมาย

นายแพทย์เอกชัย คำลือ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน แจ้งว่า หน่วยแพทย์อาสา พอ.สว.จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ดำเนินการฉีดวัคซีนพระราชทานกลุ่มเปราะบางตามพระประสงค์ขององค์ประธานกิตติมศักดิ์มูลนิธิ พอ.สว. ที่ต้องการให้ราษฎรกลุ่มนี้มีโอกาสได้รับวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันในสถานการณ์ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งได้สร้างความปลื้มปิติให้กับผู้ที่เป็นกลุ่มเป้าหมายอย่างหาที่สุดมิได้ และหลังจากวันนี้เป็นต้นไป หน่วยแพทย์ พอ.สว. ของอำเภอแม่สะเรียง อำเภอแม่ลาน้อย และอำเภอสบเมย จะออกให้บริการฉีดวัคซีนพระราชทานในพื้นที่เป้าหมายต่อไป

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow

为您推荐