"วุฒิสภา"จัดพิธีส่งมอบอาคารเรียน-อุปกรณ์ทางการศึกษาให้แก่โรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา

วันที่ 22 กันยายน 2564 เวลา 10.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุมหมายเลข 403 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา (ฝั่ง สว.) ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา เป็นประธานในพิธีส่งมอบอาคารเรียน โต๊ะ-เก้าอี้ และอุปกรณ์ทางการศึกษา ให้แก่โรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้แก่ 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านน้ำจวง จังหวัดพิษณุโลก โรงเรียนบ้านทองอินทร์สวนมอญ จังหวัดอุดรธานี และโรงเรียนบ้านลำนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีนายศุภชัย สมเจริญ รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง ในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานเพื่อสนับสนุนโครงการกองทุนการศึกษา วุฒิสภา กล่าวรายงาน พร้อมด้วย พลเอก วรพงษ์ สง่าเนตร ประธานคณะอนุกรรมการพัฒนาด้านกายภาพแก่โรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา สมาชิกวุฒิสภา นายนัฑ ผาสุข เลขาธิการวุฒิสภา ผู้บริหารของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู นักเรียน และผู้แทนหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาในพื้นที่ เข้าร่วมพิธีโดย คณะอนุกรรมการพัฒนาด้านกายภาพแก่โรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา มีแผนปรับปรุงและพัฒนาอาคารเรียน ให้กับโรงเรียนรวม 4 แห่ง ซึ่งครั้งที่ 1 ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2564 ณ โรงเรียนทุ่งช้าง อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน ได้แก่ การก่อสร้างถังเก็บน้ำ PE ขนาด 6,000 ลิตร จำนวน 2 แห่ง ก่อสร้างสุขาชาย-หญิง รวม 9 ห้อง และอุปกรณ์กีฬา สำหรับในวันพุธนี้ ได้ทำการส่งมอบให้แก่โรงเรียนเพิ่มเติมอีก 3 แห่ง ได้แก่ 1) โรงเรียนบ้านน้ำจวง จังหวัดพิษณุโลก ต่อเติมอาคารโรงอาหาร ปรับปรุงอาคารห้องเรียนอนุบาล มอบโต๊ะและเก้าอี้ จำนวน 60 ชุด 2) โรงเรียนบ้านทองอินทร์สวนมอญ จังหวัดอุดรธานี ได้ปรับปรุงอาคารเรียน ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมฝาปิด มอบโต๊ะนักเรียนอนุบาล จำนวน 8 ชุด และ 3) โรงเรียนบ้านลำนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ มีการปรับปรุงพื้นที่สนามกีฬา พร้อมสร้างลู่วิ่ง ก่อสร้างอาคารบริการน้ำดื่มระบบ RO และมอบโต๊ะและเก้าอี้นักเรียน จำนวน 60 ชุดทั้งนี้ โดยได้รับความอนุเคราะห์การสนับสนุนจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (กสทช.) หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย วิทยาลัยเทคนิคดุสิต บริษัท รีเทล บิซิเนส โซลูชั่นส์ จำกัด มูลนิธิต่อต้านการทุจริต บริษัท เอฟ.บี.ที จำกัด บริษัท ไทยนครพัฒนา จํากัด กรมทรัพยากรน้ำบาดาล และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นอย่างดี

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow

为您推荐