‘ในหลวงราชินี’พระราชทานเครื่องมือทางการแพทย์แก่สำนักการแพทย์กรุงเทพมหานครรักษาผู้ป่วยโควิด-19

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องมือทางการแพทย์ และเครื่องช่วยหายใจ (ระบบปริมาตรและความดัน)
แก่สำนักการแพทย์กรุงเทพมหานคร เพื่อใช้รักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

วันที่ 26 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องมือการแพทย์ และเครื่องช่วยหายใจ (ระบบปริมาตรและความดัน) แก่สำนักการแพทย์กรุงเทพมหานคร เพื่อใช้ในรักษาผู้ป่วย และรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยมี นายสุขสันต์ กิตติศุภกร ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ คณะผู้บริหารสำนักการแพทย์ ผู้บริหารโรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์ เป็นตัวแทนรับพระราชทานเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ ณ ห้องประชุมพิทยรักษ์ ชั้น 4 สำนักการแพทย์กรุงเทพมหานคร

เครื่องมือการแพทย์พระราชทาน ประกอบด้วย เครื่องช่วยหายใจ ยี่ห้อ Hamilton รุ่น G 5 จำนวน 8 เครื่อง เครื่องตรวจติดตามการทางานของหัวใจและสัญญาณชีพระบบรวมศูนย์ (Central Monitor) จำนวน 10 เครื่อง) การได้รับพระราชทานพระมหากรุณาในครั้งนี้ ยังความปลื้มปีติ และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงมีต่อ สำนักการแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์กรุงเทพมหานคร รวมทั้งผู้ป่วย ตลอดจนยังเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่แพทย์ บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ในการดูแลรักษาผู้ป่วยอย่างเต็มกำลังความสามารถ ต่อไป

เกี่ยวกับผู้เขียน: hogsnow